Get Adobe Flash player
//

Zgłaszając się do psychologa-psychoterapeuty mamy różne oczekiwania.

 

      Czasem skłania nas do tego aktualna i trudna sytuacja życiowa spowodowana rozwodem czy utratą pracy. Czasem jest to jakieś traumatyczne, trudne do pogodzenia wydarzenie losowe, jak wypadek czy śmierć bliskiej nam osoby. Powodem zgłoszenia może być też świadomość od dawna utrzymujących się trudności w budowaniu satysfakcjonujących zwiazków czy nieradzenia sobie z emocjami. Bywa, że szukamy pomocy kiedy narastają konflikty w rodzinie lub coraz trudniej jest nam porozumieć się z naszymi bliskimi, a problemy wychowawcze wymykają się spod kontroli. A czasem tym co nami kieruje jest chęć lepszego poznania  siebie i pogłębienia własnego rozwoju.
      Zależnie od rodzaju zgłaszanego problemu - możliwe jest dobranie jak najadekwatniejszej formy pomocy. Zwłaszcza wybór rodzaju psychoterapii oraz wiedza w oparciu o jaki model teoretyczny jest ona prowadzona są niezwykle ważne, a wybór ten powinien być przemyślany i dostosowany do naszych oczekiwań.


Zapraszam zatem do zapoznania się z ofertą Pracowni.

 

Zgłaszając się do psychologa-psychoterapeuty mamy różne oczekiwania.

 

      Czasem skłania nas do tego aktualna i trudna sytuacja życiowa spowodowana rozwodem czy utratą pracy. Czasem jest to jakieś traumatyczne, trudne do pogodzenia wydarzenie losowe, jak wypadek czy śmierć bliskiej nam osoby. Powodem zgłoszenia może być też świadomość od dawna utrzymujących się trudności w budowaniu satysfakcjonujących zwiazków czy nieradzenia sobie z emocjami. Bywa, że szukamy pomocy kiedy narastają konflikty w rodzinie lub coraz trudniej jest nam porozumieć się z naszymi bliskimi, a problemy wychowawcze wymykają się spod kontroli. A czasem tym co nami kieruje jest chęć lepszego poznania  siebie i pogłębienia własnego rozwoju.
      Zależnie od rodzaju zgłaszanego problemu - możliwe jest dobranie jak najadekwatniejszej formy pomocy. Zwłaszcza wybór rodzaju psychoterapii oraz wiedza w oparciu o jaki model teoretyczny jest ona prowadzona są niezwykle ważne, a wybór ten powinien być przemyślany i dostosowany do naszych oczekiwań.


Zapraszam zatem do zapoznania się z ofertą Pracowni.

 

Konsultacja psychologiczna

 

       Konsultacja psychologiczna


       Konsultacja psychologiczna to pierwsze jedno bądź kilka spotkań z psychoterapeutą, podczas których omawiany jest problem z jakim osoba zgłasza się do psychologa. Podczas konsultacji identyfikuje się źródło zgłaszanych trudności oraz ustala oczekiwania pacjenta względem pomocy psychologicznej. Efektem konsultacji jest interwencja terapeutyczna, wybór  optymalnej formy pomocy oraz o ile jest to wskazane - ustala zasady dalszej współpracy.

 

Psychoterapia indywidualna

     

        Psychoterapia jest formą leczenia, która ma za zadanie doprowadzić do lepszego funkcjonowania osoby z niej korzystającej, a także pomóc jej w wypracowaniu jak najefektywniejszych sposobów radzenia sobie z problemami w codziennym życiu.

      Kiedy psychoterapia indywidualna?

      Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób o silnej motywacji i chęci pracy nad sobą, głównie z uwagii na czas jej trwania, częstotliwość spotkań oraz potrzebę  dużego osobistego zaangażowania.  Wskazana jest szczególnie wówczas, gdy charakter trudności z jakimi zgłasza się pacjent jest długotrwały i w jego poczuciu  istotnie obniżający komfort  życia.
Najczęściej na terapię indywidualną kierowane są osoby z zaburzeniami nerwicowymi, psychosomatycznymi czy zaburzeniami odżywiania -  takimi jak bulimia czy anoreksja. Jednak zakres problemów w rozwiązaniu których przydatna może okazać się terapia indywidualna jest znacznie szerszy, często związany z trudnościami w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi i zależy wyłącznie od gotowości pacjenta do zmiany w danym obszarze życia.

      Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

      Psychoterapia psychodynamiczna jest terapią wglądową, co oznacza, iż w jej procesie istotne jest odkrywanie przeżywanych przez pacjenta zarówno świadomych jak i nieświadomych treści oraz badanie tego, jaki wpływ mają one na jego aktualne samopoczucie i funkcjonowanie. Stanowi ona tym samym zarówno skuteczny sposób rozwiązywania mocno zakorzenionych problemów, jak również niesie praktyczną pomoc w złagodzeniu konkretnych zaburzeń, zmniejszeniu cierpienia oraz zbudowaniu silniejszej struktury psychicznej.

      Celem tej techniki, jest uświadamianie rzeczywistych źródeł problemu. Pozwala ona  osobie poddającej się terapii na lepsze zrozumienie swojego funkcjonowania i motywów nim kierujących oraz przyjrzenie się problemowym aspektom z pełną świadomością (wglądem). Wgląd w naturę problemu pozwala również dostrzec to jak przenosimy naszą postawę na różne osoby w naszym otoczeniu. Uświadomienie istnienia tego zjawiska, pozwala  lepiej zrozumieć i zmienić nasze stosunki z innymi. Często objawy z jakimi zgłasza się pacjent do psychoterapii stanowią próbę rozwiązania wewnętrznych konfliktów, które po uzyskaniu wglądu zostają rozwiązane a objwy ustępują.
      Praca terapeutyczna opiera się na analizowaniu poruszanych przez pacjenta tematów, odwołując się przy tym do historii jego życia, wcześniejszych doświadczeń, przekonań i poglądów a także pojawiających się skojarzeń, snów oraz innych nieświadomych treści.

      Psychoterapia psychodynamiczna zakłada zatem nie tylko zmianę zachowania, ale również głęboką zmianę struktur osobowości, pozostawiając pacjentowi możliwość decydowania o sobie i dokonywania wyboru nowych, bardziej adaptacyjnych rozwiazań.

 Uwaga : Nie zaleca się tego rodzaju terapii, kiedy wystąpił nagły wybuch choroby, występuje czynne uzależnienie bądź osoba ma ograniczone możliwości dokonywania autorefleksji.

    Jak przebiega i jak długo trwa psychoterapia psychodynamiczna ?

      Po wstępnych (najczęściej dwu lub trzech) spotkaniach konsultacyjnych, podczas których szczegółowo omawiane są zgłaszane przez pacjenta trudności oraz kontekst ich wystąpienia -  ustalane są cele terapii.
      Zawierany jest wówczas kontrakt terapeutyczny (umowa między pacjentem a terapeutą) obejmujący: cele terapii, częstotliwość spotkań (zwykle jedno lub dwa w tygodniu, w określonym stałym terminie), zasady poufności kontaktu terapeutycznego oraz zasady odwoływania spotkań i dokonywania płatności.
      Terapia psychodynamiczna jest terapią długoterminową, jednak czas jej trwania nie jest z góry określony i może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat, zależnie od zrealizowania zawartych w kontrakcie celów i indywidualnej dynamiki pracy.

 

Psychoterapia rodzin

       

       Kiedy psychoterapia rodzinna?


1.     Kiedy  powodem zaniepokojenia rodziców stają się trudności wychowawcze z dziećmi bądź pojawiające sie u nich objawy (lękowe, depresji młodzieńczej, zaburzeń odżywiania,  zachowania agresywne czy autoagresywne itp.) i zaleceniem ich leczenia jest podjęcie psychoterapii.
       Często z uwagi na wiek dziecka wskazane jest aby w odziaływania terapeutyczne włączeni zostali, o ile jest to możliwe, wszyscy członkowie rodziny. Nie jest to warunek bezwzgledny rozpoczęcia terapii dziecka i zawsze decyzja o podjęciu tej formy leczenia podejmowana jest wspólnie z jego rodzicami. Jednak jak  pokazuje praktyka, to własnie terapia w której uczestniczy cała rodzina, pozwala uczynić leczenie skuteczniejszym i trwalszym. Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, iż im młodsze jest dziecko tym trudniej jest mu bez współpracy i zrozumienia ze strony dorosłych opiekunów dokonywać zmian potrzebnych dla oczekiwanej przez wszystkich poprawy. Często też objawy z jakimi zmaga się dziecko mogą stanowić jego nieświadomą reakcją na różne  kryzysy w rodzinie i niezwykle wówczas staje się ważnym i cennym aby wszyscy jej członkowie mogli uczestniczyć w poszukiwaniu rozwiazań.
       Do najczęstszych sytuacji kryzysowych dochodzi wówczas gdy: w rodzinie pojawia się kolejne dziecko, występuje długotrwała choroba u jednego  członków rodziny, następuje zmiana zamieszkania, pojawiają się niepowodzenia szkolne bądź rówieśnicze, następuje utrata pracy przez jedno z rodziców, w rodzinie nasilają się konflikty bądź pojawiają się kryzysy zwiazane z wiekiem rozwojowym dziecka i etapem życia rodziny itp.

2.      Terapia rodzinna dla par wskazana jest zawsze wówczas gdy osoby pozostające ze sobą w bliskim związku czują, że w ich relacji zaczyna coś sie psuć  i  nie są w stanie same, bez pomocy kogoś z zewnatrz rozwiązać swoich problemów.


       Na czym polega systemowa psychoterapia rodzinna?


       Psychoterapia prowadzona w podejściu systemowym oznacza, iż rodzina postrzegana jest jako całościowy system, w którym trudności jednej osoby, nie tylko przekładają się na funkcjonowanie pozostałych członków rodziny – ale też odzwierciedlają wewnętrzną dynamikę wzajemnych relacji i powiązań. Zrozumienie zgłaszanego objawu w kontekście aktualnej sytuacji rodzinnej, relacji pomiędzy poszczególnymi jej członkami, sposobów ich komunikowania się ze sobą  – pozwala w pełni zrozumieć znaczenie zgłaszanego objawu.
       W tego typu psychoterapii pacjentem staje się zatem cała rodzina - nie zaś pojedyncza osoba - a zgłaszane objawy traktowane są jako sygnał, że dzieje się w systemie rodzinnym coś, co istotnie zakłóca dotychczasową równowagę wzajemnych powiązań. Dlatego też na spotkania i do pracy terapeutycznej  zaprasza się całą rodzinę.

Uwaga: Rodziną w rozumieniu terapii systemowej są zarówno tradycyjne rodziny wielopokoleniowe, rodziny patchworkowe (czyli posiadające dzieci z innych związków),  jak również pary (również homoseksualne), niezależnie od tego czy są to związki sformalizowane czy nie.

       Terapeuta w rozmowie z rodziną zachowuje neutralność wobec wszystkich jej członków,  starając się zachęcić ich do wspólnego poszukiwania rozumienia źródeł problemu oraz jego akceptowalnych dla wszystkich rozwiazań. Ważnym aspektem w dialogu z rodziną jest uwrażliwianie każdego z uczestników sesji do rozumienia uczuć i motywów postępowania  pozostałych osób - terapeuta w rozmowie z rodziną możne zapytać jedną osobę o to, co czuje inna, lub poprosić dwie osoby, by porozmawiały o zachowaniu trzeciej w jej obecności. Czasem rodzina otrzymuje zalecanie zadań domowych,  które ma realizować przez cały okres między jedną sesją terapeutyczną a drugą.


       Jak przebiega i jak długo trwa psychoterapia rodzinna?


       Po spotkaniu konsultacyjnym, na którym omawia się zgłaszany problem i bada wspólnie z członkami rodziny ich gotowość do podjęcia wspólnej pracy nad poszukiwaniem rozwiazań, zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny (umowa pomiędzy rodziną a terapeutą) obejmujący: cele terapii, metody pracy na sesjach, częstotliwość spotkań, zasady poufności kontaktu terapeutycznego oraz zasady odwoływania spotkań i dokonywania płatności).  Spotkania odbywają się zwykle w odstępach dwu lub trzytygodniowych i trwają 90 min. Warunkiem koniecznym do odbycia sesji jest obecność wszystkich zakontraktowanych członków rodziny, tzn. tych osób, które wyraziły gotowość udziału w spotkaniach. Przyjmuje się, iż jeśli jest to możliwe, na spotkania zaprasza się wszystkie zamieszkujące wspólnie ze sobą osoby.
Uwaga : Na sesjach terapii rodzinnej - nie rekonstruuje się rodziny - tzn. jeśli rodzice są po rozwodzie (bądź w trakcie separacji, mieszkają odzielnie itp.) nie zaprasza się ich wspólnie z dzieckiem. Terapeuta może poprosić ich wówczas o spotkanie bez udziału dziecka oraz o to, aby na wizyty przychodzili naprzemiennie z dzieckiem.

Uwaga: W przypadku występowania w rodzinie: czynnego uzależnienia u jednego z jej członków albo istnienia zagrożenia przemocą - zawsze indywidualnie ocenia się czy udział tej osoby na sesjach posłuży zarówno jej jak i całej rodzinie oraz czy jest wskazana praca z niepełnym systemem przy jednoczesnym objęciu wykluczonej ze spotkań osoby inną formą pomocy.
      

       Czas trwania terapii nie jest z góry określony, najczęściej jest to od kilku do kilkunastu spotkań.
 


Grupy rozwojowo edukacyjne

       Co to jest grupa rozwojowo-edukacyjna?


       Grupy rozwojowo-edukacyjne adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i  poprawą jakości własnego życia.
       Są one ukierunkowane tematycznie i  adresowane do osób, które z racji własnych doświadczeń  i trudności, szczególnie zainteresowane są poruszaną przez daną grupę tematyką.
       Celem grupy jest nie tylko dostarczenie wiedzy w zakresie danego obszaru ale rownież poszerzanie posiadanych przez uczestników kompetencji i udzielenie wzajemnego wsparcia.
Uwaga: Grupa rozwojowo-edukacyjna nie jest grupą terapeutyczną! Może jednak stanowić doskonałe przygotowanie do udziału w takiej, poprzez pomoc w szerszym zrozumieniu i zdefiniowaniu źródeł dotychczasowych, potencjalnych trudności.


       Jak przebiegają i jak długo trwają spotkania grupy rozwojowo-edukacyjnej ?


       Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu w stałym, z góry określonym terminie i o stałej porze. Czas spotkania wynosi dwie godziny zegarowe przedzielone piętnastominutową przerwą.
       Grupy rozwojowo-edukacyjne ukierunkowane są tematycznie i składa się na nie zwykle od 8 do 12 spotkań tworzących pełen cykl. Umiejetności i wiedza zdobyte podczas spotkania poszerzane i kontynuowane są na następnych - zatem wskazanym jest zadbanie przez uczestnika o możliwość udziału w każdym ze spotkań. Gwarantuje to uzyskanie optymalnie nawyższych korzyści z udziału w grupie.
       Podczas każdego ze spotkań uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną ale również poprzez pracę technikami warsztatowymi mają możliwość bezpośredniego doświadczenia  i przećwiczenia omawianych umiejętności.
       Prowadzone w Pracowni grupy są  grupami zamkniętymi co oznacza, iż po zebraniu się wymaganej do ich rozpoczęcia zajęć ilości osób (6-12 uczestników) i uruchomieniu spotkań - w trakcie ich trwania nie ma możliwości dołączania nowych uczestników.

 

       Płatność za udział w spotkaniach dokonywana jest z góry za cały cykl lub w ratach za każdy miesiąc. Nieobecność nie zwalnia uczestnika z opłaty za spotkanie.

 

Zapraszam do śledzenia strony i informacji na Facebooku!

 

aktualnie trwa nabór do grupy: "Bliżej siebie" - więcej informacji w zakładce Aktualności 

 

Warsztaty / Szkolenia

 Wszelkie informacje dotyczące warsztatów - znajdą Państwo w zakładce - SZKOLENIA

Cennik

Konsultacja psychologiczna (50 min.) – 100 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej (50 min.) – 90 zł

Sesja terapii rodzinnej (90 min.) – 150 zł

Sesja grupy rozwojowo-edukacyjnej (120 min) - 30zł - 40 zł

Sesja mediacji rodzinnej (120 min) - 200 zł

Diagnoza psychologiczna :

- badanie funkcji poznawczych, poziomu funkcjonowania intelektualnego dzieci, dorośli (WISC-R, WAIS-R) (od 60-120 min) – 150 zł

- diagnostyka organicznych uszkodzeń OUN – cena ustalana indywidualnie zależnie od posiadanych już badań (od 50- 200zł )

- badanie osobowości (MMPI) dzieci powyżej 13 r. życia oraz dorosłych (ok 120 min) – 150 zł

Pracownia Psychologiczna CZTERY MASKI

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie oznacza akceptacje Polityki plików cookies.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.